top of page

ראש השנה 2023 תשפ"ד [= תהפוכה או שלום; פילוג או דיבור]


ראש השנה 2023 תשפ"ד [= תהפוכה או שלום; פילוג או דיבור]

הרהורים בין סין לסיני ותובנות מיומנה של אתי הילסום [1]


א. ראש השנה- סוד הזמן הנצחי

ראש שנת תשפ"ד הינו ציון דרך משמעותי של ראשית השינוי בתקופה סוערת זו בה אנו חיים. זה תהליך של שינוי תפישה בו המבט יוסט ממיקוד בחומר להתמסרות לאנרגיה ולרוח. בעקבות השינוי תתגלה בחירה חדשה ההכרחית להמשך הקיום האישי והקבוצתי. דברי אתי הילסום[2] מבהירים את משמעות השינוי והבחירה הנגזרת מכך:

"אינני רוצה להיות משהו מיוחד [בשרות ה'אגו'], אני רוצה להיות נאמנה לחלק בי שמבקש לממש את הבטחתו [בהתמסרות להוויה]... מה גורם לאנשים שירצו להרע לאחרים? הרוע הנמצא בתוך כל אדם. לא נתקן את העולם כל עוד לא נתקן את עצמנו...

שלום אמיתי בעתיד ייתכן רק כאשר כל אדם יגיע לשלום עם עצמו, יעקור מתוכו את השנאה לזולת, ויתמיר אותה במשך הזמן לאהבה."[3]


השנה מתכלה בחום של סוף הקיץ בחודש אלול [המתחיל באות א']. בסופו עורכים טקסי סליחות והשלכת הטראומות והצלקות. פרשת 'ניצבים', האחרונה בלוח השנה, מאירה ערכים אנושיים בסיסיים שיכולים לגשר בין דובקי התורה וההלכה לבין חילוניים בעלי ערכים ואתיקה ומוסר אנושיים של צדק ושוויון. הניצב עומד באנכיותו מול המציאות, בנחישות ובמלא האנרגיה המבטאים את אמונו ובטחונו העצמי האמיתי. תנוחת הניצב מאפשרת ליחיד חרות, חופש ובחירה ברמות שונות שמעליהן מתנוססת הגדולה והחשובה מכולן: "ובחרת בחיים". פרשה זו מהווה תכנית מתווה יעילה ומאחדת למדינה.


עם ערב ראש השנה תתחיל השנה עם החודש הראשון, חודש תשרי [המתחיל באות הסיום 'ת']. המעבר בשמות החודשים הוא מא' [אלול] לת' [תשרי] חושף את מסתוריות הזמן הנצחי במרחב שבין הסוף לבין התחלה בו מתאפשרות כל ההתמרות והשינויים. זה זמן מעבר לזמן.

כל שינוי מאפשר בחירה.

האם כאומה נבחר בחיים? ימים יגידו. האפשרות קיימת. אני מאמין בחיוניות ובאנרגיה של העם לו אני משתייך בגאווה שיובילנו למרחב משופר ועוצמתי.


ב. קריאה אחרת של פרשת 'ניצבים' : יהוה בחוץ והוויה בפנים

למקור העולם, שהוא מקור האדם, שני היבטים: נסתר ונגלה.

יש אנשים המפנים מבטם לנסתר, למרחב האישי, הפנימי המכונה הוויה.

יש המתמקדים במרחב היקום החיצוני הנקרא יהוה. המיקום שונה. האיכות אחת.

יהוה או הויה, צו חיצוני או קול פנימי, קיום מצוות או תרגול צ'י קונג. הצורה שונה. המהות אחת.

אני מציע כתרגיל לקרא אחרת את הפרשה: במקום המילה יהוה להפוך את סדר האותיות ולראות הויה, במקום תורה לראות תאוריית האנרגיה. זו חוויה אחרת ותובנה שונה אשר אינם באים לצמצם את התורה ואת היהדות אלא להרחיב את התודעה.


1. ניצבים

אתם נצבים היום כלכם לפני הוויתכם... כל איש ישר-אל...

התנוחה המדויקת של הגוף הפיזי מאפשרת את השתחררות הרוח. זה תרגול מתמשך לעמוד ניצב, אנכי, יציב, עם נוכחות עוצמתית. הקשר עם המילה 'אנוכי' המופיעה ראשונה בעשרת הדיברות מכוון לאותה משמעות. מאז שילד למד לעמוד בשנתו הראשונה הוא מתמודד עם תנוחה זו המאפשרת לו לזקוף ראשו לשמים ולשחרר את ידייו לעשיה ייחודית אנושית.


2. הנסתר שבגלוי

ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת... כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום... הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת... ושבת עד מקור ההוויה ושמעת בקלו ככל אשר־ האנכי העמוק מצוך היום אתה ובניך בכל־לבבך ובכל־נפשך:

החיבור האנרגטי הינו הוליסטי וממזג את כל מרכיבי המציאות שבזמן ושמעבר לזמן. מה שישנו ומה שאיננו משולבים יחדיו. ההתמזגות בין עולם החומר שבארץ לבין עולם הצ'י הפונה לשמים מתפרשת מעבר למרחב עד האינסוף. פעילות המוח ההגיוני היא מקור ההפרדה. מקור האחדות היא ההוויה הפנימית שבלב ובנפש.


3. קירבתה של התודעה

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא־נפלאת הוא ממך ולא־רחקה הוא: לא בשמים הוא:... ולא־מעבר לים... כי קרוב אליך הדבר מאד הפיך ובלבבבך לעשתו:

חווית ההוויה איננה נסתרת מאדם ואיננה רחוקה ממנו. התודעה קרובה אליו עמוק בלב ומוגשמת בדיבורו ובמעשיו.


4. המחלה והדואלית. הבריאות האחת.

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע... העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך:

המיקוד בחומר מתבטא בנקודת מבט דואליות המעובדת בעזרת המנטלי. הקשב להוויה האנרגטית רוחנית מאפשר את הבחירה האחת הנכונה תמיד, הבחירה בחיים.


5. האהבה ללא תנאי, הפחד והאומץ

לאהב את הוויתך לשמע בקלה ולדבקה בה היא חייך... חזקו ואמצו אל תיראו ההוויה נמצאת איתך לא תרפך ולא תעזבך:

לאהוב את ההוויה הפנימית הנצחית להקשיב ולדבוק בה, זה מהות החיים ותמציתם. לא לשפוט. להקשיב לחלוטין לצו ההוויה המאפשרת לנהוג באומץ ובעוצמה מול הפחד ותחושת הבדידות.


6. עבודת הצ'י [צ'י קונג]

"הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את הוויתכם ושמרו לעשות את כל דברי התאוריה הזאת"

קיימת חשיבות עליונה ליצירת הקהילה המאוחדת. תירגול שדה צ'י מעצים את כוח הריפוי שלה. הוא מיועד לכולם ללא הבדל דת גזע ומין. כל אחד מהמתרגלים שותף ליצירתה ויכול להיזון ממנה בעת הצורך.

7. נוכחות ההוויה

ההוויה נחשפת באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל

ההוויה הפנימית מתגלית בנסתר ונמצאת כל העת בפתח המציאות הנגלית. יש להזמינה להיכנס פנימה ולארחה.


8. הסתרת הפנים של האמת. הפרת אמון ושלטון הזיוף ואפשרות הריפוי

וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ [ה'אגו'] אשר הוא בא שמה בקרבו ועזב את החיבור לפנימיותו והפר את בריתי אשר נכרת אתו: וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין החיבור עם ההוויה בקרבי מצאוני הרעות האלה: ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים: ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל:

הזנחת עבודת התודעה והפרת הברית הפנימית עם האני האמיתי, הקשבה לאשליית ה'אגו', משכיחה את הפנים האמיתיות המשקפות את הפנימיות האנרגטית. האדם נותר טרף לעולם החומר. כדי להתחבר מחדש לאותה מהות עמוקה ואוטנטית אין להתחבר דרך המנטאלי אלא בשירה מתנגנת ברצף וקביעות. היא תמיד נוכחת.


9. המעבר לפרדיגמה חדשה

ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך:

הדרך דורשת אומץ ועוצמה. המעבר לשלב חדש בהתפתחות מתאפשר בתמיכת ההוויה הנמצאת תמיד בקרבינו. יש להגשימה ולמצותה עד תום.

10. המחלה וההחלמה. הבחירה בבריאות, בחיים.

ִּ֣הַעִידֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ.

מנטרה חזקה ועוצמתית המשנה חיים !


ג. התקווה שבריפוי הפנימי . בריאת החוסן הפיזי והנפשי

אין דרך אחרת להתכונן לקראת השנה הבאה עלינו, אלא בלבנו עם אהבה, אור ועוצמה הבונים את החוסן הפיזי והנפשי.


אתי הילסום: " ואי שם בתוכי מצויים אור וכוח ואהבה, שאינם מותירים מקום למרירות. אני רוצה כל כך להישאר בחיים, לתת יד לבניין הזמנים החדשים, לתרום את העוצמה שבי, כי אין לי ספק שזמנים חדשים יבואו, הרי אני חשה שהם גדלים בתוכי מיום ליום."

-------

[1] אתי הילסום היתה אומנית הולנדית. היא עברה חניכה רוחנית לפני תחילת מלחמת העולם השניה. כיהודייה היא גורשה לאושוויץ' שם ניספתה. היא תעדה באופן עמוק ומרגש את מסעה כאשה, כאומנית וכיהודיה המודעת למסעה לקראת השמדתה. מבחינתי ספר חובה לחיים בריאים ומתפתחים !! [3] מתוך יומניה של אתי הילסום 'השמים בתוכי'

Comments


bottom of page