top of page

מבנה האדם ברפואה הסינית

  1. האיזור הראשון העליון פונה לשמים ומהווה את השמים שבאדם. הוא כולל את שתי השכבות הראשונות.

  2. האיזור השני התחתון נשען על הארץ ומהווה את הארץ שבאדם. הוא כולל את ארבעת השכבות האחרונות.

  3. האיזור השלישי המרכזי נמצא בין שמים וארץ ומהווה את האדם שבאדם. הוא כולל את השיכבה השלישית.

נתמקד באחת מדרכי פירוש סמל זה :

השכבה הראשונה ,העליונה, פתוחה כגביע לשמים, ומסמלת את ראש האדם. תאור הראש הינו חלקי בלבד על מנת לסמל את המקור הנסתר והבלתי-ידוע של האדם. רמה זו היא הקרובה ביותר לשמים ומסמלת את ההיבט ה-מטאפיזי או הרוחני אצל האדם. לבעלי-חיים, לצמחים ולדומם אין רמת רטיטה כזאת.

  1. השכבה השניה פונה אף היא לשמים ומסמלת את הידיים. באמצעות הידיים האדם מבטא את האינטלגנציה שלו שהאיצה התפתחותה כאשר התיישר והחל להשתמש בידיו החופשיות.רמה זו מסמלת את היכלת המנטלית והאינטלקטואלית של האדם.

  2. השכבה השלישית הינה אופקית ,מרכזית ,מאוזנת ובעלת שתי-פנים: אחת פונה לשמים והשניה פונה לארץ. היא מאפיינת את מהותו של האדם ואת אנושיותו ומסמלת את ההיבט הרגשי/נפשי. הרגשות אינן מובנות ואינן הגיוניות (כמו השמים ) אולם יכולות להתגלות ע"י שינויים פסיכו-פיזיולוגים בגוף וניתנים לכימות ומדידה (כמו הארץ).

  3. השכבה הרביעית פונה כלפי הארץ. היא מסמלת את הרגלים המושרשות היטב בארץ. רמה זו מסמלת את האנרגיה שבחומר הניתנת לכימות (אנרגיה הזורמת בערוצים הנקראים בסינית מרידיאנים).

  4. השכבה החמישית מתארת את הרמה הפיזיולוגית היאנגית בגוף ( מרכזי האנרגיה שבאיברים החלולים המכונים FU ) .

  5. השכבה השישית מתארת את הרמה הפיזיולוגית האינית בגוף (מרכזי האנרגיה שבאיברים המלאים המכונים ZANG ).

  6. השכבה השביעית מתארת את הרמה החומרית ביותר באדם הכוללת את הרקמות החיצוניות הנשלטות עי"י המרידיאנים.

כמו-כן, שלושת השכבות האחרונות מסמלות את שלושת רמות הפעילות הפיזית המכונות במסורת הסינית שלושת המחממים.

ניתן למצוא גם הקבלה בין שלושת הזמנים הפיזיולוגיים של העיכול: קליטת מזון, התמרה ופליטת פסולת.


כל אחת משבעת השכבות נוצרת, מתארגנת ופועלת לפי חוקי האין והיאנג ולפי יחסי הגומלין שבין חמשת האלמנטים. כאשר רמה אחת רוטטת, היא משפיעה על כל שאר הרמות. "האדם הינו יחידה אחת בלתי-ניתנת להפרדה " אמר אלכסיס כאריל.


הטיפול, לפי גישה זו, איננו מתייחס לאדם בחפץ מכני ומבודד אלא כמערכת אנרגטית המחוברת לסביבתה וכוללת רבדים שונים המחוברים יחדיו. גישה פשוטה זו ,המתוארת לעיל, מחייבת את המטפלים לבדוק, לבחון ולטפל בכל רמות האדם אצל האנשים המגיעים אליהם. לכן ,היא מחייבת את המטפלים, לפתח עצמם ולגדול בהתמדה כדי לעשות עבודתם נאמנה.bottom of page