top of page

תקנון האתר

1.      מבוא

1.1    ברוכים הבאים לאתר חברת  www.morgen.care.co.il   להלן : "החברה", "האתר“" או "מפעיל האתר, המאפשר תשלום עצמאי באמצעות קישור מתוך האתר אל דפי סליקה מאובטחים, עבור טיפולים ברפואה סינית מסורתית, רפואה משלימה, שיעורי צ'יקונג, קורסים מקצועיים, סדנאות והשתלמויות, הרצאות מומחים וכד' (להלן: "המוצר / המוצרים").

1.2      החברה מאשרת גישה אל האתר דפי הסליקה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

1.3      המשתמש  נדרש לקרוא בעיון את התקנון בטרם גלישה באתר ו/או צפייה וקריאת כל התכנים המופיעים באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר. מובן למשתמש כי   המשך גלישה ועיון במידע המקצועי והמאמרים המפורסמים באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באמצעות הקלקה על אחד מהקישורים המובילים לרכישה בדף סליקה, מהווים את הסכמתו להוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לאמור באתר ובתקנון זה, הוא  נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המפורטים, מעת לעת, בהתאם שיקול דעתה הבלעדי ואין עליה כל חובה או צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. כל שינוי באיזה מתנאי השימוש המפורטים, יחל באופן מיידי מרגע פרסומו באתר זה.

1.5    השימוש בתקנון בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד והתנאים המפורטים כאן חלים על כל משתמשי האת, גברים ונשים כאחד.

2.      תנאי סף לביצוע רכישות באמצעות קישורים המצויים באתר המובילים אל דפי סליקה ביצוע רכישות ותשלומים באמצעות קישורים באתר המובילים  לדפי סליקה, יתאפשרו בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1    המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין  לפי חוקי מדינת ישראל.

2.2    המשתמש הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

2.3    המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות ואשר עמן יש לחברה התקשרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה

2.4    המוצרים המבוקשים תקפים לרכישה במועד ביצועה.

3.  פרטי המשתמש

3.1    בעת ביצוע עסקה באמצעות קישור המוביל מהאתר אל דף סליקה, יתבקש המשתמש להזין בדף הסליקה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (מס' ת.ז. או מס' ע.מ. או מס' ח.פ. – לפי העניין), טלפון סלולארי, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן ויהייה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמתבקש באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים אשר הזין הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ובכך מסכים כי מסירת פרטיו האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

 3.2   בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

4.  ביצוע רכישה באמצעות קישור המוטמע באתר ומוביל לדף סליקה

4.1    המכירה באמצעות קישור לדף סליקה הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי לא ניתן לספק את המוצר (לדוגמא: הרצאה שבוטלה, או טיפול שבוטל בשל מחלתו של המטפל וכד')   וזאת בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לרוכש עם היוודע לה על כך ותאפשר לרוכש 1) להחליף את מועד ההרצאה אליה נרשם בהרצאה אחרת 2) להגיע לטיפול במועד אחר 3) לקבל את כספו המלא בחזרה, באמצעות כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסר בעת ביצוע הרכישה (האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל הינן דוגמאות להמחשה בלבד).  

4.2    התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לשלם עבור המוצרים במזומן / בהמחאה / בהעברה בנקאית, בהתאם לסיכום בין החברה לבן הרוכש.

4.3     המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”).

4.4    לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, לא תושלם העסקה ובמקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4.6    רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

 4.7   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעצם מסירת פרטיו באתר, לרבות כתובת הדוא”ל, הוא מאשר לחברה לשלוח לו דברי פרסומת מסוג דומה למוצר אותו רכש ולפעילות המתקיימת באתר, וכי יש באפשרותו לסרב למשלוח דברי פרסומת כאמור.

5.  אספקת המוצרים

5.1    הרצאות, טיפולים, וכיו”ב), אזי בהתאם להוראות סעיף 4 לעיל, יקבל הרוכש   חשבונית מס-קבלה מיד עם ביצוע הרכישה.

6.  ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש

6.1    המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

6.2    להלן פירוט התנאים והדרך בה יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

6.2.1      המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי הביטול המופיעים בדף הסליקה באמצעותו ביצע המשתמש את הרכישה.  החברה רשאית לשנות את תנאי ביטול העסקה על פי שיקול דעתה, אולם בכל מקרה ביטול העסקה יכול להיעשות על פי התנאים שהיו קיימים במועד ביצוע העסקה.

6.2.2      המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים שמועד תחילתם עבר (כגון טיפולים, סדנאות, הרצאות שהתקיימו בזמן עבר.

6.3    ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו morgen.center@gmail.com .

6.4  לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, וככל שבוצעה בהתאם לתנאי הביטול, החברה תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שאת פרטיו הזין המשתמש בדף הסליקה בעת ביצוע הרכישה ובהתאם לתנאי ביטול העסקה כפי שהופיעו בדף הסליקה במועד ביצוע הרכישה.

ביטול העסקה על ידי החברה

6.6    החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בין היתר במקרים הבאים:

6.6.1  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

6.6.2  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

6.6.3  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

6.6.4  אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

 6.6.5 במקרה שמדובר בטיפול, בסדנא ו/או הרצאה – אם וככל שנודע לחברה שהמרצה או המטפל, לא יגיע במועד שנקבע מראש לסדנא ו/או ההרצאה, והחברה הודיעה לרוכש מייד עם היוודע דבר היעדרות המרצה.

6.6.6  במקרה של אי יכולת לקיים את הסדנא ו/או ההרצאה במקום המיועד ו/או במועד שנקבע, כאשר הדבר אינו בשליטת החברה;

6.6.7 במקרה בו פורסם מראש כי קיומה של הסדנה / הרצאה / קורס (וכד') מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים ובסמוך למועד קיומה לא היה מספר מספק של נרשמים;

6.6.8  הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תאפשר החברה לרוכש לקבל מוצר אחר תחת זה ששילם עבורו (כגון להגיע להרצאה או טיפול במועד אחר) ובמידה והרוכש יסרב לכך, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור (בהתאם לחיובים הנהוגים ע"י חברת האשראי עמה רכש המשתמש את המוצר, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7.   הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

7.1    בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור  נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

7.2    החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

7.3    לתשומת לב המשתמש: בעצם מסירת פרטיו האישיים במהלך ביצוע רכישה של מוצר באמצעות דף סליקה אליו מגיע המשתמש מתוךם האתר, נותן המשתמש את הסכמתו לחברה לצרפו לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות פרסומיות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים הודעות  S.M.S) או וואטסאפ), בגין מוצרי החברה ופעילויותיה.

 7.4   אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור מהחברה הוא רשאי לסרב להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון הודעות S.M.S או וואטסאפ שיקבל מהחברה.

8.  זכויות יוצרים וקנין רוחני

8.1    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה.

8.2    האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, מאמרים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, גרפיקה, טקסטים וכד'   (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר אישרו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

8.3    נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה.

8.4    המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

9.  הגבלת אחריות של מפעילת האתר

9.1    האתר בכללותו – כולל את כל המידע, המאמרים והטיפים המופיעים בו, מוצע לציבור כפי שהוא (As Is). המידע הרפואי המפורסם באתר אינו מחליף או בא במקום התייעצות עם רופאים וניתנים על ידי החברה כמידע המצוי בתחום מומחיותה בלבד. גם אם החברה התכוונה החברה להביא באתר את המידע הנכון והמדויק,ייתכן לעתים   והמידע לא יהיה שלם או שלחילופין ייתכן ויפלו בו טעויות סופר או טכניות  או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, החברה בודקת מעת לעת את המידע המוצג באתר, לרבות את הקישורים המובילים אל דפי התשלום והסליקה והמוצרים והמחירים הנקובים בהם,  ובמקרים בהם  יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר ו/או בדפי הסליקה, תתקן החברה את הטעות. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.

         החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות העשרה כלליות ואינפורמטיביות בלבד ובשום אופן אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת רפואית ו/או אחרת ו/או הצעה להתנהלות רפואית ו/או אחרת או למתן שירות כלשהו, ועל כן יודע ומאשר המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על מידע, מאמרים, טיפים, סרטונים, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו שלו הבלעדית.

החברה מודיעה כי חלק מזערי מהמידע אשר מופיע באתר מעת לעת, מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים על מנת להציג הדברים באתר כפי שנמסרים לה על ידי צדדים שלישיים.

אין באמור כדי לגרוע מחובת המשתמש להפעיל את מירב שיקול דעתו בשימוש שיעשה במידע שבאתר ו/או במוצרים, לרבות מידע שיימסר בהרצאות ו/או בסדנאות, ואין באמור בכל אלו כדי להחליף כל חוות דעת מקצועית לרבות ובפרט חוות דעת רפואית במקרה הצורך.

9.2    החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר יתקיים באופן רציף ללא הפרעות, יתקיים באופן בטוח וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בקווי התקשורת לאתר או אל דפי הסליקה אליהם ניתן להגיע מתוך האתר, אצל החברה או מי מספקיה.

9.3    השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

9.4    החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

 9.5   החברה אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים, אם וככל שקיימות מודעות כאלה.

 9.6   החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

10.  קישורים לאתרים נוספים (links)

10.1 הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

10.2 אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או  בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

11.  תנאים נוספים

11.1  אין  לעשות  באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

11.2 אין  לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

11.3  הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

11.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

11.5 החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון  וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

11.6  המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

11.7  הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

11.8  היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

במידע הנמסר לצורך ביצוע עסקת רכישה או לכל מטלה אחרת, החברה עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך ו/או משלוח דואר שיווקי ככל שלא התנגדת לכך, ולא למטרה אחרת ולא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר.

החברה אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפניך, התכנים שעניינו אותך, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצעת החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

לשאלות בענין הגנת הפרטיות באתר, וכן לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות דוא”ל שכתובתו morgen.center@gmail.com.

 

 

©  כל הזכויות שמורות למרכז מורגנשטרן בדרך השדות.

bottom of page